מחקרים

הבדלי מין בקרב מטופלים עם רינוסינוסיטיס כרונית

ישנם הבדלים בהתייצגות רינוסינוסיטיס כרונית בין המינים השונים

הבדלי מגדר (צילום: שאטרסטוק)

הבדלים במין המטופלים תוארו בעבר ברינוסינוסיטיס כרונית אך עם זאת ישנם מחקרים בודדים אשר בחנו תהליכים ביולוגיים ספציפיים למין. כמו כן, ישנו מידע מאוד מוגבל אודות איכות החיים הקשורה להפרעות הסינו-נזאליות של מטופלים אלה.

בכתב העת Otolaryngology - Head and Neck Surgery פורסמו מממצאיו של מחקר פרוספקטיבי אשר נערך במרכז רפואי אקדמי בודד. במסגרת המחקר נאספו פרטים דמוגרפיים, מידע קליני וכיח סינונזאלי ממטופלים עם רינוסינוסיטיס כרונית אשר הגיעו לייעוץ לניתוח במשך תקופה של 5 שנים. מודל יער אקראי ורגרסיה לוגיסטית שימשו את החוקרים על מנת להעריך משתנים מנבאים למבחן ה-SNOT-22. כמו כן, שימוש בתבחינים אימוניים המקושרים לאנזימים בוצע על מנת למדוד את substance p ואת טריפטאז בדגימות כיח על מנת לחקור את ההבדל הביולוגי בין המינים.

במחקר השתתפו 520 מטופלים שגילם הממוצע היה 48.3 ומתוכם 50.9% היו נשים. תוצאות המחקר הדגימו כי הגברים שהשתתפו במחקר היו מבוגרים יותר (50.1 לעומת 46.6; p=0.008), סבלו יותר ממחלות עם פוליפים (48.2% לעומת 35.5%; p=0.004) והיו בעלי ציון Lund-Mackay CT גבוה יותר (11.3 לעומת 9.5;p=0.004). לעומת זאת, בקרב נשים נמצא ציון SNOT-22 גבוה יותר (40.9 לעומת 46.9; p=0.001) וציוני דומיינים של אוזן או פנים, פסיכולוגיים ודומיין שינה גבוהים יותר (כל ערכי ה-p<0.01). עוד נמצא כי גיל, מדדי מחלה אובייקטיביים ומין היו המנבאים המובילים של ציון ה-SNOT-22 הכולל. מנגד, substance p וטריפטאז באופן עצמאי או בצימוד למין לא היו בקורלציה עם ציון ה-SNOT-22 הכולל. ניתוח של ביומרקרים של הכיח לפי מין גילה מתאם בין רמות טריפטאז בכיח של נשים ודומיין חוץ-נזאלי של מבחן ה-SNOT-22 (p=0.01).

מחקר זה מדגים כי קיימים הבדלי מין במטופלים עם רינוסינוסיטיס כרונית בהתייצגות המחלה בקרב חולים המועמדים לייעוץ לפני ניתוח. עוד נמצא כי ניתן להסתמך על רמות substance p וטריפטאז בכיח, אך במחקר זה, לא ניתן היה לבצע קביעות לגבי תהליכים נוירוגניים או אלרגיים דלקתיים כיוון שהיו הבדלי תחלואה רבים בין המינים.

מקור:

Ramos L. et al. Otolaryngology – Head and Neck Surgery (2022). https://doi.org/10.1177%2F01945998221076468

נושאים קשורים:  מחקרים,  רינוסינוסיטיס,  מבחן SNOT 22,  הבדלי מגדר,  טריפטאז
תגובות